Skip to main content Skip to search
fundusze-europejskie-program-regionalny
urzad-marszalkowski-pomorskie
europejski-fundusz-rozwoju-regionalnego

Typ projektu:

Wartość całkowita projektu:

Wartość dofinansowania:

„Rozwój oferty usługowej przez Kancelarię Finansową Banco Sp. J.”

359 529,00 zł

145 857,70 zł

Cele i efekty projektu:

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy Kancelaria Finansowa BANCO Borkowski & Niemczyk Sp. J. dzięki wdrożeniu dedykowanego oprogramowania. System umożliwi wnioskodawcy wprowadzenie nowej usługi świadczonej w formule SaaS, a w przypadku użytkowników uporządkuje i zautomatyzuje realizowane procesy, poprawiając efektywność ich działań.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie m.in. wzrost rozpoznawalności marki na rynku krajowym, optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa oraz realizacja potrzeb klientów i oczekiwań ze strony rynku.

Projekt nr nr RPPM.02.02.01-22-0358/17 realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.