Skip to main content Skip to search

Projekt 2.2.1 zapytania ogólne

W związku z realizacją projektu nr RPPM.02.02.01-22-0358/17 pt. „Rozwój oferty usługowej przez Kancelarię Finansową Banco Sp. J.” w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę wartości niematerialnych i prawnych: systemu informatycznego.